Lập di chúc truất quyền thừa kế của con có được không?

Lập di chúc truất quyền thừa kế của con có được không?

Truất quyền hưởng di sản (truất quyền thừa kế) được hiểu là việc người có tài sản không cho người nào đó được hưởng thừa kế.

Theo Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015 quy định truất quyền hưởng di sản là quyền của người lập di chúc. Theo đó, việc truất quyền hưởng di sản gồm có các đặc điểm cụ thể như sau:

– Việc truất quyền thừa kế phải được ghi nhận vào di chúc của người để lại tài sản. Di chúc này phải là di chúc hợp pháp theo quy định pháp luật;

– Đây là ý chí chủ quan của người lập di chúc;

– Khi truất quyền hưởng di sản của người nào đó sẽ liên quan trực tiếp đến việc chia di sản theo pháp luật (khoản 3 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015), cụ thể: Người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

– Ngoại lệ, những người sau đây (trừ người từ chối nhận di sản, người không được hưởng di sản theo quy định pháp luật) vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó (Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015).

+ Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng của người lập di chúc;

+ Con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động.

Hay nói cách khác, người bị truất quyền hưởng di sản theo di chúc vẫn được hưởng di sản thừa kế nếu là một trong những người được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc như trên.

Như vậy, truất quyền thừa kế của một ai đó là quyền của người lập di chúc. Việc truất quyền hưởng thừa kế là ý chí chủ quan của người có tài sản khi họ lập di chúc. Và vì thế, một người bị truất quyền hưởng di sản khi người đó bị truất quyền hưởng theo di chúc của người lập di chúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.