MỘT BÊN CÓ QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN?

 

Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.

2. Trường hợp ủy quyền không có thù lao, bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời gian hợp lý; nếu ủy quyền có thù lao thì bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền, nếu có.”

Theo đó, Bộ luật dân sự cho phép một bên trong hợp đồng ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào nhưng phải báo trước thời gian hợp lý, bên ủy quyền phải thanh toán thù lao (nếu có) và nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Do vậy, dù hợp đồng ủy quyền đã được công chứng (kể cả trường hợp pháp luật bắt buộc phải công chứng hay tự nguyện), thì một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào theo quy định tại điều 569 Bộ luật dân sự.

Cũng theo quy định trên và điều 133 Bộ luật dân sự về việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình, nếu người ủy quyền thông báo về việc chấm dứt không hợp lý hoặc không biết báo với ai (chưa biết người thứ ba là ai), dẫn đến người nhận ủy quyền đã thực hiện xong công việc ủy quyền, dĩ nhiên khi đó pháp luật sẽ bảo vệ cho quyền lợi của người thứ ba ngay tình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.