Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn.

Thuế là một khoản thu bắt buộc, không bồi hoàn trực tiếp của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước vì lợi ích chung.

Khi xã hội loài người được hình thành cần có một tổ chức lãnh đạo được lập ra và hoạt động nhằm đem đến lợi ích cho tất cả mọi người. Điều này đặt ra phải có một quỹ chung để thực hiện và chi cho các công việc cần thiết- thuế được hình thành.

Hiện nay, thuế đã trở thành một công cụ không thể thiếu dù ở bất cứ xã hội nào. Nhà nước đặt ra chế độ thuế khóa do dân cư đóng góp để có tiền chi tiêu cho sự tồn tại và hoạt động của mình. Tuy nhiên với sự phát triển không ngừng của xã hội cùng với xu hướng hội nhập quốc tế nhiều vấn đề cần phải thay đổi cho phù hợp với xã hội hiện tại.

Do đó, ngày 13/11/2021 Quốc hội đã ban hành Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hành chính và chính phủ ban hành Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

Trên cơ sở dó, để người dân dễ tiếp cận và nắm bắt rõ hơn, ngày 10/01/2022, Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi đã giới thiệu một số nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn như sau:

–  Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là 02 năm.

–  Về hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn: Lưu ý một số hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn mới được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 102/2021/NĐ-CP, cụ thể:

+ Trừ 02 trường hợp cụ thể quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2021, các hành vi cho, bán hóa đơn khác bị xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP.

+ Bổ sung hành vi lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định (tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP).

+ Bổ sung hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế (tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP).

+ Sửa đổi, bổ sung hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, đã khai thuế trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP (tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP).

– Về thời hạn ra quyết định xử phạt:

Áp dụng thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Luật số 67/2020/QH14, cụ thể:

+ Thời hạn ban hành quyết định xử phạt là 07 ngày làm việc.

+ Trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc.

+ Đối với vụ việc mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan quy định tại Điều 59 của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 01 tháng.

+ Đối với vụ việc mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan quy định tại Điều 59 của Luật Xử lý vi phạm hành chính mà đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 02 tháng.

-Về miễn giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

+ Thực hiện miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (Luật Xử lý vi phạm hành chính, đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 67/2020/QH14)

+ Thẩm quyền, trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (Luật Xử lý vi phạm hành chính, đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 67/2020/QH14).

+ Mức miễn, giảm tiền phạt tối đa bằng số tiền phạt trong quyết định xử phạt và không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại, sau khi trừ đi giá trị được bảo hiểm, bồi thường (nếu có).

Đối với hồ sơ đề nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã được cơ quan thuế tiếp nhận trước ngày 01/01/2022 thì áp dụng Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn để giải quyết theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.