Người chưa thành niên có được nhận tặng cho tài sản là nhà đất?

Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.
Hiện nay BLDS 2015 có quy định về giao dịch dân sự của người chưa thành niên, cụ thể tại Điều 21 như sau:
“2. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.
3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.
4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.”
Vậy, theo quy định của pháp luật về dân sự thì người chưa thành niên chỉ được nhận tặng, cho tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý. Người đại diện theo pháp luật của người chưa thành niên là cha me hoặc người giám hộ, người được Tòa án chỉ định,…
Việc tặng cho phải được lập thành hợp đồng và được công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.