Điều kiện để được mua nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội là một dạng nhà ở đặc biệt, có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở. Vậy thì các đối các đối tượng được hỗ trợ mua nhà ở xã hội là ai? Họ có phải đáp ứng những điều kiện nào để được mua nhà ở xã hội hay không?

Trả lời: Luật Nhà ở 2014 có quy định về điều kiện để được mua nhà ở xã hội, cụ thể:

Những đối tượng được Nhà nước hỗ trợ mua nhà ở xã hội được quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở 2014:
1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
2. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
3. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
5. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
6. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật Nhà ở 2014;
7. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.
Những đối tượng trên cũng phải đáp ứng những điều kiện sau thì mới được mua nhà ở xã hội:
Về sở hữu:
– Chưa sở hữu nhà ở; chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập; đã sở hữu nhà ở nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu được quy định.
Về hộ tịch:
– Đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; hoặc đã đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này.
Về thu nhập:
– Các đối tượng được đánh số 2, 3, 4, 5 ở trên phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
– Những đối tượng còn lại thì pháp luật không quy định điều kiện về thu nhập.

Kết luận: Người nào muốn mua nhà ở xã hội thì phải thỏa mãn hai điều kiện. Một, phải là đối tượng được hỗ trợ mua nhà ở xã hội. Hai, phải thỏa mãn các điều kiện về sở hữu, hộ tịch, thu nhập do luật định.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.