Chuyên trang của báo điện tử có được phép sử dụng tên miền riêng không?

Hỏi: Chuyên trang của báo điện tử có được phép sử dụng tên miền riêng không? Thủ tục thực hiện?

Trả lời:

Khoản 14 Điều 3 Luật Báo chí năm 2016 quy định: “Chuyên trang của báo điện tử là trang thông tin về một chủ đề nhất định, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của báo điện tử, có tên miền cấp dưới của tên miền đã được quy định tại giấy phép hoạt động báo điện tử”. Do đó, chuyên trang của báo điện tử không được phép có tên miền riêng.

1.Trình tự thực hiện

– Cơ quan báo chí thay đổi nội dung ghi trong giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật báo chí gửi hồ sơ đề nghị Cục Báo chí chấp thuận việc thay đổi.

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm xem xét giải quyết việc thay đổi, trường hợp không chấp thuận, Cục Báo chí phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2.Thành phần hồ sơ

(1) Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan chủ quản báo chí (bản chính);

(1) Mẫu trình bày tên ấn phẩm báo chí dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp cơ quan báo chí muốn thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên ấn phẩm báo chí) (bản chính).

————————————-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.