Trong thời gian ly thân muốn chia tài sản chung thì có được không?

Trong thời gian ly thân muốn chia tài sản chung thì có được không?

– Căn cứ Khoản 13 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 giải thích về thời kỳ hôn nhân như sau:

Thời kỳ hôn nhân là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, được tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân.

– Bên cạnh đó, tại Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân như sau:

+ Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

+ Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

+ Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

=> Như vậy, trong thời gian ly thân vẫn được xem là trong thời kỳ hôn nhân nên nếu muốn chia tài sản thì có thể nộp đơn đề nghị chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.