Điều kiện để di chúc để lại bằng giấy viết tay có hiệu lực

          Di chúc là một giấy tờ hợp pháp thể hiện nguyện vọng, mong muốn của một người về cách phân chia tài sản mình có được sau khi chết. Trong di chúc, cá nhân hoặc nhóm người được chỉ định là người thực thi, quản lý tài sản cho đến khi được phân chia hết đúng theo di chúc. Vì vậy việc này vô cùng quan trọng, câu hỏi được đặt ra là: Điều kiện để di chúc để lại bằng viết tay có hiệu lực khi nào?

Khái quát về thừa kế

 • Theo quy định tại bộ luật dân sự, thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản.
 • Thừa kế theo di chúc là việc chuyển dịch tài sản thừa kế của người đã chết cho những người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi họ còn sống.

*Điều kiện có hiệu lực của di chúc:

– Đầu tiên, về điều kiện về người lập di chúc (Căn cứ theo Điều 625 Bộ luật dân sự 2015 về người lập di chúc):

 • Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.
 • Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý”.

– Thứ hai, về điều kiện để di chúc hợp pháp (Căn cứ Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 về di chúc hợp pháp). Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;
 • Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.
 • Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.
 • Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
 • Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này”.

– Thứ ba, về nội dung của di chúc (Điều 653 Bộ luật dân sự 2015): Di chúc phải ghi rõ:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 • Di sản để lại và nơi có di sản;
 • Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc”.

Trong trường hợp không có người làm chứng thì phải tự viết tay và ký vào bản di chúc. Nếu di chúc có nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ.

=> Do đó, việc lập di chúc hợp pháp theo quy định của pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong việc thể hiện ý chí của người có tài sản để lại cho người khác để tránh những tranh chấp về sau..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.