Vợ có thể đại diện cho chồng khiếu nại thi hành án không này không?

Hỏi: Chồng tôi muốn thực hiện việc khiếu nại về thi hành án, nhưng hiện nay chồng tôi đang bị ốm nặng, không thể tự mình khiếu nại. Vậy tôi có thể đại diện thực hiện việc khiếu nại này không?
Trả lời:
Điểm a, khoản 1, Điều 143 Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định: Người khiếu nại có quyền tự mình khiếu nại hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để khiếu nại. Như vậy, ủy quyền cho người khác thực hiện việc khiếu nại là một trong những quyền quan trọng của người khiếu nại.
Khoản 3 Điều 147 Luật THADS năm 2014 quy định về hình thức khiếu nại thông qua người đại diện như sau: Người đại diện phải có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và việc khiếu nại phải thực hiện theo đúng thủ tục quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Cụ thể người đại diện có thể:
– Gửi đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Đơn của người khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; họ, tên, địa chỉ của người bị khiếu nại; nội dung khiếu nại, lý do khiếu nại và yêu cầu giải quyết. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ;
– Trình bày trực tiếp nội dung khiếu nại tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Người có trách nhiệm tiếp nhận việc khiếu nại phải hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn hoặc ghi lại nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.