Từ chối nhận di sản thừa kế

Theo quy định tại Điều 620 Bộ luật Dân sự 2015 thì người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản:
“1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.
2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.
3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Việc từ chối nhận di sản của người thừa kế không phụ thuộc vào di sản được phân chia theo di chúc hay được phân chia theo pháp luật mà đây là một quy định nhằm đảm bảo quyền tự định đoạt của người thừa kế.
Tuy nhiên người thừa kế không thể từ chối nhận di sản nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Ví dụ: A nợ B 300 triệu đồng, A được phân chia di sản của cha mình tuy nhiên A từ chối nhận di sản để không phải trả nợ cho B. Trong trường hợp này, pháp luật không cho phép A từ chối nhận di sản.
Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản kể từ lúc người để lại di sản chết và phải lập văn bản từ chối nhận di sản, gửi đến người quản lý di sản, những người đồng thừa kế và người được giao nhiệm vụ phân chia di sản trước thời điểm phân chia di sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.