Đối tượng không được phép thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần.

Một số điểm mới trong Luật Doanh nghiệp năm 2020 về đối tượng không được phép thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần.

Với xu hướng toàn cầu hóa cùng với những biến động của xã hội thực tại, nhiều vấn đề phát sinh mà những quy định của pháp luật chưa giải quyết được, trong đó có cả Luật doanh nghiệp 2014. Do đó, tại kỳ họp thứ 9, ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, thay thế hiệu lực của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Theo đó, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã có một số bổ sung về các trường hợp không được thành lập, quản lý doanh nghiệp. Tại khoản 2 Điều 17 đã bổ sung thêm một số đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp như:

+ Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (điểm d Khoản 2 Điều 17);

+ Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự (điểm g Khoản 2 Điều 17);

+ Công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước (điểm c Khoản 2 Điều 17).

Ngoài ra, bên cạnh bổ sung các đối tượng không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp năm còn bổ sung thêm đối tượng không được góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp:

+ Đối tượng bị cấm theo Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng (điểm b Khoản 3 Điều 17).

Qua đó, ta thấy Luật doanh nghiệp năm 2020 đã có những thu hẹp đối với đối tượng được thành lập, quản lý doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp. Với những quy định chặc chẽ hơn dành cho đối tượng này một mặt để bảo vệ quyền lợi của những chủ thể liên quan, một mặc để đảm bảo sự thống nhất với các bộ luật khác như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.