HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SỬ DỤNG ĐẤT NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT?

Trung tâm pháp lý Miền Trung đã nhận được câu hỏi của ông N.T.T trú tại xã Nghĩa Phú, Tp. Quảng Ngãi yêu cầu tư vấn vấn đề pháp lý như sau:

“Gia đình tôi hiện đang sử dụng một thửa đất có nguồn gốc lấn chiếm đất bằng chưa sử dụng của nhà nước từ năm 1999 với diện tích khoảng 250m2 tại xã Nghĩa Phú, Tp. Quảng Ngãi và trên đất có nhà ở được xây dựng năm 2002. Tuy nhiên, đến nay gia đình tôi vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vừa qua, gia đình tôi biết được thông tin thửa đất này đang nằm trong quy hoạch dự án Khu đô thị Nghĩa Hà – Nghĩa Phú. Vậy, khi nhà nước thu hồi thửa đất này thì gia đình tôi có được bồi thường hay không?”

Cảm ơn ông đã gửi câu hỏi đến Trung tâm pháp lý Miền Trung, dựa trên những sự kiện pháp lý mà ông cung cấp, Trung tâm tư vấn cho ông như sau:

Điều kiện được bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, của hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013:

“Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này…”

Tại Điều 11 Quyết định 48/2017/QĐUB ngày 18/8/2017 về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi quy định:

“Điều 11. Bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thực hiện theo Điều 13 Nghị định số NĐ 47_2014

Điều 13 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, cụ thể như sau:

“Điều 13. Bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

  1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPmà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPthì được bồi thường về đất.
  2. …………….”

Căn cứ các quy định nêu trên và dữ liệu mà ông cung cấp thì trường hợp sử dụng đất của gia đình ông thuộc trường hợp sử dụng đất sau ngày 15/10/1993 và trước ngày 01/7/2004; gia đình ông hiện đang sử dụng đất ổn định, liên tục, không có tranh chấp và đảm bảo các điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 20 Nghị Định 43/2014/NĐ-CP thì trường hợp sử dụng đất của gia đình ông phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nêu trên. Chính vì vậy, khi nhà nước thu hồi đất, thửa đất nêu trên của gia đình ông sẽ được công nhận quyền sử dụng đất và được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định pháp luật.

——————-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.