Mục đích của việc điểm chỉ trong hoạt động công chứng? Việc điểm chỉ có phải là thủ tục bắt buộc không?

– Điểm chỉ được áp dụng phổ biến khi thực hiện thủ tục công chứng. Mục đích của việc điểm chỉ là để nhận dạng nhân thân của người tham gia giao dịch, khẳng định rằng đúng người đó đã mang theo giấy tờ tùy thân đó đã tham gia giao kết hợp đồng hoặc ký vào văn bản. Và điểm chỉ có thể dùng để thay thế cho chữ ký trong một số trường hợp người tham gia giao dịch không thể ký tên do không biết chữ, do già yếu, ốm đau, khuyết tật …
– Thủ tục điểm chỉ vào văn bản là không bắt buộc, mà do ý chí của công chứng viên cảm thấy có cần thiết phải làm như vậy hay không. Nếu công chứng viên đã nhận diện đúng người và biết rõ về nhân thân của chủ thể thì công chứng viên có thể không cần yêu cầu người đó điểm chỉ mà sẽ yêu cầu ký tên, ghi rõ họ tên. Theo quy định thì chỉ cần văn bản có đủ chữ ký của các bên trước sự chứng kiến của công chứng viên là đã đủ điều kiện hợp pháp. Tất nhiên, nếu công chứng viên cảm thấy cần phải điểm chỉ để nhận diện nhân thân thì các bên buộc phải làm theo yêu cầu này.

Vì vậy, trong một văn bản công chứng có thể có điểm chỉ cũng có thể không, cũng có khi có cả ký cả điểm chỉ, có khi chỉ có điểm chỉ mà không ký, cũng có khi người thì ký người thì điểm chỉ … và điều đó là hoàn toàn bình thường. Khi công chứng viên đã ký, đóng dấu là mặc nhiên văn bản đó hợp pháp, trừ khi có quyết định của Tòa án tuyên hủy văn bản đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.