Thừa kế theo di chúc là gì?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Quyền lập di chúc của cá nhân là một trong những quyền quan trọng của chủ sở hữu đối với tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình, được pháp luật ghi nhận và bảo đảm thực hiện.

Vì vậy, di chúc là phương tiện phản ánh trung thực ý nguyện cuối cùng của cá nhân trong việc dịch chuyển tài sản của họ cho người khác sau khi chết.

Theo quy định này thì di chúc phải có các yếu tố sau:

(1) Đó là sự thể hiện ý chí của cá nhân mà không phải là của bất cứ chủ thể nào khác;

(2) Mục đích của việc lập di chúc là chuyển tài sản là di sản cho người khác;

(3) Chỉ có hiệu lực sau khi người đó chết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.