Người đồng tính sống chung có bị xử phạt?

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có văn bản pháp luật cụ thể điều chỉnh và chế tài xử phạt nào đối với hành vi sống chung giữa những người cùng giới tính.

Để tìm hiểu thêm, hãy cùng tôi đọc qua một số quy định pháp luật có liên quan, cụ thể:

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định:
“Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn” (Căn cứ Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014)
“Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính” (khoản 2 Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 )
Hiến pháp năm 2013 quy định:
“1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.
2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng” (Điều 14)
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì Nhà nước không thừa nhận quan hệ hôn nhân giữa những người đồng giới. Do đó, anh sẽ không thể tiến hành đăng ký kết hôn với bạn trai của mình.
Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có văn bản pháp luật cụ thể điều chỉnh và chế tài xử phạt nào đối với hành vi sống chung giữa những người cùng giới tính. Mà theo Điều 14 Hiến pháp năm 2013 quy định về quyền con người có thể hiểu: “Công dân có quyền làm những gì pháp luật không cấm”.
=> Cho nên, đồng tính nam có thể sống chung nhưng Nhà nước không công nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.