Tổ chức hành nghề thừa phát lại làm những công việc gì?

Hiện nay, lĩnh vực thừa phát lại là một lĩnh vực khá mới và dường như khái niệm này còn xa lại với nhiều người. Như vậy một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này thì sẽ thực hiện những công việc gì. Điều này đươc quy định cụ thể tại Điều 3 Nghị định 08/2020/NĐ-CP, cụ thê như sau:

– Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

– Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định này.

– Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

– Tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.